Transparència

Els ingressos de l’entitat és generen a través de:

  •             Quotes de socis beneficiaris
  •             Quotes de socis protectors
  •             Subvencions públiques
  •             Col·laboracions privades
  •             Activitats i campanyes

Darreres memòries:

Darreres auditories,

El sous del personal professional de l’entitat s’adeqüen al sous del conveni del lleure.

Tenim, a més, un nou Pla de Voluntariat 2020.