Transparència

Els ingressos de l’entitat és generen a través de:

 

  •             Quotes de socis beneficiaris
  •             Quotes de socis protectors
  •             Subvencions públiques
  •             Col·laboracions privades
  •             Activitats i campanyes

Dades econòmiques del darrer any (2015)

formatgets

Amb l’objectiu de mostrar de la forma més transparent possible la gestió de l’entitat, i com demana la Llei de Transparència

            Memòria 2004-2014

Auditories d’exercicis anteriors:

El sous del personal professional de l’entitat s’adeqüen al sous del conveni del lleure.